Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.neurointuicja.pl

Sprzedającym jest firma Neurointuicja Łukasz Gątnicki, zarejestrowana pod adresem: 50-518 Wrocław, ul. Św. Jerzego 1A, zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@neurointuicja.pl

 

1. Definicje

a) Regulamin – niniejszy regulamin.  

b) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.  

 c) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  

d) Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  

e) Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.  

 f) Towar, Produkt, Usługa – szkolenie, sesja, konsultacja, mentoring, kurs, warsztat realizowany określonego dnia miesiąca , w określonym miejscu, w którym konsument / klient / nabywca bierze udział, odbiera produkt / towar / usługę

 g) Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów  

 h) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu, drogą mailową lub innym komunikatorem internetowym, social media.

 i) Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.neurointuicja.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.  

 j) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.  

k) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.  

 

2. Zasady ogólne

a) Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.neurointuicja.pl 

b) Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia. 

c) Sklep internetowy www.neurointuicja.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.  

 d) Sklep internetowy www.neurointuicja.pl oferuje Towary w formie szkoleń, kursów, warsztatów realizowanych określonego dnia miesiąca, w określonym miejscu, w którym konsument / klient / nabywca bierze udział, odbiera produkt / towar / usługę

 e) W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej(e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:  

• przeglądarka internetowa Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera bądź inna obsługująca pliki cookies oraz skrypty JavaScript, 

• rozdzielczość ekranu co najmniej 1280×800 pikseli. 

 e)  Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.  

 

3. Składanie zamówień

a) Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.neurointuicja.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. 

b) Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.neurointuicja.pl, drogą mailową lub komunikatorami internetowymi typu social media.

c) Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.  

d) Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia na odpowiedniej stronie w domenie tpay.com do której link znajduje się na stronie wybranego Towaru w sklepie internetowym www.neurointuicja.pl i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym adres e-mail, na który zostaną wysłane dane dostępowe do zakupionego Produktu.

e) W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

f) Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

g) Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem. 

 

4. Odbiór Produktu / Towaru / Usługi

a) Konsument (klient, nabywca), bierze udział (odbiera) w szkoleniu (kursie, warsztacie), który jest Towarem (Usługą, Produktem) i jest realizowany określonego dnia miesiąca, w określonym miejscu, o którym jest poinformowany odpowiednim komunikatem znajdującym się na stronie opisu produktu (towaru, usługi) przed dokonaniem zakupu oraz płatności, przed realizacją szkolenia (kursu, warsztatu).

b) Odbiór produktu / Towaru / Usługi nie jest objęty żadnymi dodatkowymi opłatami

 

5. Płatności

a) Płatność za zamówiony Towar odbywa się za pośrednictwem strony w domenie tpay.com (system płatności elektronicznych dostarczany jest przez: Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357) lub przelewem na konto bankowe sklepu / firmy Neurointuicja.pl

 

6. Zwrot Towaru

a) Klient może zrezygnować z zakupu, jeżeli Produkt nie spełnia jego oczekiwań, do 14 dni roboczych po odebraniu (wzięciu udziału) produktu (usługi, towaru).

b) Prośbę o dokonanie zwrotu należy złożyć na adres e-mail: kontakt@neurointuicja.pl 

c) Każdy produkt ma datę ważności rozpoczynającą się w dniu jego zakupu.

d) Możliwość wykorzystania zakupionego produktu (usługi, towaru) np. zaległych niewykorzystanych sesji / produktów (usług, towarów) wygasa po dwóch miesiącach od daty ostatniego spotkania / sesji / kontaktu, będącego korzystaniem z produktu / usługi.

e) Klient może zrezygnować z zakupionego produktu (usługi, towaru) domagając się zwrotu środków przed upływem 14 dni roboczych od daty odebrania, produktu, rozpoczęcia (usługi, towaru) – jeśli klient zrezygnuje z zakupionego produktu (usługi, towaru) po upływie 14 dni, nie może ubiegać się o zwrot środków za niewykorzystane spotkania / sesje / produkty (usługi, towary), lecz może przenieść na inną osobę niewykorzystane spotkania / sesje / produkty (usługi, towaru) lub powrócić do swojej zakupionej usługi, ale nie po czasie dłuższym niż dwa miesiące od ostatniego spotkania / sesji / kontaktu, będącego korzystaniem z produktu / usługi.

 

7. Polityka prywatności

a) Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: https://neurointuicja.pl/polityka-prywatnosci/

 

8. Zmiana regulaminu

a) Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z zastrzeżeniem iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia. 

b) Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie Sklepu.