Polityka Prywatności

Hej!

Na tej stronie przedstawiam moją politykę prywatności. Możesz zmienić swoje ustawienia prywatności poprzez link ze stopki lub z tego linku: zmiana ustawień prywatności.
Jeśli link nie działa, najprawdopodniej oznacza to, że Twoja przeglądarka blokuje skrypty modułu przyjmowania zgody. Zmiana ustawień blokowania może być w ustawieniach przeglądarki lub konkretnego, dodatkowego rozszerzenia w przeglądarce.

Treść polityki prywatności

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca, tj. firma Neurointuicja Łukasz Gątnicki z siedzibą we Wrocławiu 50-518, ul. Św. Jerzego 1A

2. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego Regulaminu.

3. Udostępnienie przez Usługobiorcę danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym jest niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów za pośrednictwem Sklepu internetowego i ich realizacji.

4, Wykorzystujemy Państwa dane jedynie w zakresie ustawowym i na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dotyczy to w szczególności danych potrzebnych do zapisu do newslettera. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z niemożliwością korzystania z serwisu.

5. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzach w Sklepie internetowym, Usługobiorca wyraża zgodę Usługodawcy na przetwarzanie jego danych osobowych w celach:

a) zawierania i realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,

b) zawierania i realizacji umów sprzedaży,

c) dostawy zakupionych produktów pudełkowych, gdy konieczność dostawy wynika z ich specyfiki,

d) otrzymywania informacji handlowych i marketingowych.

6. W przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, dane osobowe, których administratorem jest Usługodawca, mogą być udostępniane organom państwowym, w szczególności organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz innym upoważnionym podmiotom.

7. Zakres przetwarzanych danych osobowych Usługobiorców obejmuje w szczególności następujące dane: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, w tym adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

8. Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania również innych danych osobowych Usługobiorców niż wskazane w ustępie poprzedzającym, które są niezbędne do świadczenia danej usługi lub realizacji danej umowy. W taki przypadku dane te będą każdorazowo oznaczane jako dane niezbędne do świadczenia danej usługi lub realizacji danej umowy.

9. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

10. Usługobiorcom przysługuje prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnień, korekt oraz aktualizacji ich treści,

b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia,

c) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

d) użytkownik serwisu ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna że, doszło do naruszenia jego praw z zakresie przetwarzania danych osobowych.

11. Do prawidłowego funkcjonowania Sklep internetowy wykorzystuje pliki Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na dysku komputera Usługobiorcy, które pozwalają na identyfikację Usługobiorcy i usprawniają funkcjonowanie Sklepu internetowego.

12. Serwis gromadzi następujące dane: adresy email, numery IP, z których użytkownik łączy się z serwisem oraz dane dostarczane przez pliki cookies.